วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

2,280 การใช้ delta ratio ในการประเมินภาวะ metabolic acidosis

Delta ratio (∆/∆) ใช้ในการประเมินว่าภาวะ metabolic acidosis เพื่อดูว่ามีภาวะความผิดปกติของกรดด่างอื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่ (mixed acid base disorder)

สูตร delta ratio = ∆ Anion gap/∆ [HCO3-] 
หรือ =  anion gap ที่วัดได้ –  anion gap ปกติ/HCO3- ปกติ – HCO3- ที่วัดได้
หรือ =  (AG – 12)/(24 - [HCO3-])

โดยแปลผลดังนี้
-ถ้า < 0.4 : hyperchloremic normal anion gap acidosis
-ถ้า < 1 : wide anion gap metabolic acidosis  +  normal  anion gap metabolic acidosis
-ถ้า 1-2 : มีเฉพาะ wide anion gap metabolic acidosis โดยที่ lactic acidosis จะมีค่าเฉลี่ย 1.6, DKA มักจะมีอัตราส่วนใกล้เคียง 1 เนื่องจากมีการเสียคีโตนทางปัสสาวะ
-ถ้า > 2 wide anion gap metabolic acidosis + metabolic alkalosis หรือมีการชดเชย respiratory acidosis มาก่อน

Ref: thaists.org/news_files/news_file_388.pdf   
http://www.globalrph.com/anion_gap_review.htm
http://fitsweb.uchc.edu/student/selectives/TimurGraham/Delta_Ratio.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น