วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

2,264 สิ่งที่ควรทราบเรื่องการตรวจประเมินผู้ป่วยที่สงสัยโรคหลอดเลือดสมอง

กำลังเตรียมการสอนเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง พบข้อมูลนี้และคิดว่าสำคัญจึงนำมาลงไว้ครับ

ผู้ป่วยทุกคนที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการที่เกิดจากการสูญเสียหน้าที่ของสมองอย่างเฉียบพลัน (sudden neurological deficit) ต้องทำการตรวจ vital signs, neurological signs เพื่อประเมินว่าต้องให้ emergency advanced life support หรือไม่ ดู airway, ventilation เพียงพอหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีระดับความรู้สึกตัวต่ำ โดยมี Glasgow Coma Scale (GCS) score น้อยกว่า 8 หรือเสี่ยงต่อการเกิด aspiration ควรได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ พร้อมกับส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยเร่งด่วน (CBC, BS, BUN, Cr, electrolytes) ซักประวัติและตรวจร่างกายที่เกี่ยวข้อง เช่น การบาดเจ็บที่ศีรษะ ดื่มสุรา ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเลือด โรคตับ โรคไต การใช้ยา anticoagulants ยาเสพติด เพื่อแยกภาวะอื่นที่ไม่ใช่โรคหลอดเลือดสมอง (extracranial cause) ออกจากการศีกษาพบว่า ถ้าผู้ป่วยมีอาการสูญเสียหน้าที่ของสมองอย่างเฉียบพลันและยังคงอยู่ต่อเนื่องโดยไม่มีประวัติของการได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะ (sudden
onset  of  persistent  focal  neurological  deficit  and  no  history  of  head  trauma) จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ 80%

Ref: แนวทางเวชปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองแตกสำหรับแพทย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น