วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

2,282 Diagnosis of urinary incontinence


American Family Physician
April 15 2013 Vol. 87 No. 8

การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เป็นสิ่งที่พบได้บ่อย ความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุ และมีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งในผู้ชายและผู้หญิง การตรวจประเมินเบื้องต้นสามารถทำได้โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยส่วนใหญ่มักยังไม่ต้องปรึกษาแพทย์ทางเดินปัสสาวะหรือแพทย์นรีเวช การตรวจประเมิน-สืบค้นในเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะระบุสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ ถ้าไม่สามารถหาสาเหตุที่แก้ไขกลับได้ การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ดังกล่าวจะถูกระบุว่าเป็นแบบเรื้อรัง
ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดชนิดของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (urge, stress, overflow, mixed, หรือ functional) และถ้ามีความเร่งด่วนก็ควรได้รับการรักษาการตรวจประเมินจะทำโดยใช้แบบสอบถาม เช่น 3 incontinence questions รวมถึงการประเมินปัญหาทางการแพทย์อื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
การอภิปรายพูดคุยถึงผลกระทบของอาการดังกล่าวที่มีต่อผู้ป่วย คุณภาพชีวิต การทบทวนเกี่ยวกับการปัสสาวะทั้งหมดของวัน การตรวจร่างกาย และถ้าสงสัย stress incontinence ตรวจโดยการทำ cough stress test
การตรวจประเมินอื่นๆ รวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการวัดปริมาณปัสสาวะที่เหลือภายหลังปัสสาวะ ถ้าชนิดของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ยังไม่ชัดเจนหรือมีสิ่งบอกเหตุที่รุนแรง เช่น ปัสสาวะเป็นเลือด มีการอุดกั้นหรือการการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ำซ้อน ควรพิจารณาส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินปัสสาวะ หรือ แพทย์ด้านทางเดินปัสสาวะ-นรีเวช

Ref: http://www.aafp.org/afp/2013/0415/p543.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น