วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

2,293 การกู้ชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่

การกู้ชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่
(Adult CardioPulmonary Resuscitation: CPR)

โดย นพ.จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์
พญ.ปฏิมา พทธไพศาล

เนื้อหาประกอบด้วย
-ห่วงโซ่ของการรอดชีวิต (Chain of Survival)
-การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support: BLS)
-AED คืออะไร?
-การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support: ACLS)
  1. Pulseless Arrest
  2. แนวทางการให้การรักษาภาวะหัวใจหยุดเต้น
  3. ชีพจรเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia with Pulse)
-การดูแลหลังการกู้ชีวิต (Post-Cardiac Arrest Care)
-สรุปแนวทางการกู้ชีวิตปี ค.ศ.2010
-หนังสืออ้างอิง

ลิ้งค์ดาวโหลด http://nurse.rtu.ac.th/UserFiles/File/b1.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น