วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

2,266 Globalization, climate change, and human health

Review article
Global health
N Engl J Med    April 4, 2013

โลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้นำมาสู่สิ่งใหม่ๆ ซึ่งมีอิทธิพลกว้างขวางต่อรูปแบบของการสุขภาพมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของโลกทั้งในด้่านเศรษฐกิจ สังคม ลักษณะประชากรและสิ่งแวดล้อม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิอากาศ) ก่อให้เกิดการเชื่อมโยง ตัวอย่างเช่น การควมชุกที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคอ้วน การเปลี่ยนแปลงในผลผลิตอาหารของภูมิภาคต่างๆ ภาวะฉุกเฉินของโรคติดเชื้อ การเพิ่มมากขึ้นของการสูบบุหรี่และการยังคงอยู่ของความไม่เสมอภาคสุขทางภาพ
ภาระหน้าที่หลักในการป้องกันที่แหล่งซึ่งจะก่อให้เกิดการลดความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากอิทธิพลของโลกเหล่านี้เป็นความท้าทายที่ยากยิ่ง ซึ่งต้องการข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่าความเข้าใจโดยทั่วไปในสาเหตุและการป้องกันเช่นเดียวกับนโยบายทางการเมือง ความเชื่อมั่น และทรัพยากร
ความซับซ้อนของนโยบายที่จะลดการเปลี่ยนแปลงมีความจำเป็นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นแล้ว หรือที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในขณะนี้
สำหรับประชากรที่อาศัยอยู่มาอย่างต่อเนื่องและมีสุขภาพดีในระยะยาว ภาคสุขภาพต้องทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ในการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ของแผนสังคมมนุษย์สิ่งก่อสร้าง การเคลื่อนย้าย การบริโภค การใช้สิ่งต่างๆร่วมกัน และสร้างพลังงาน
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Effects of Globalization on Population Health
   Demographic Changes
   Social Changes and Economic Activity
   Environmental and Ecologic Changes
-Global Climate Change
-Effects of Climate Change on Human Health
-Health Risks and Benefits of Climate-Change Mitigation and Adaptation
   Adaptation Strategies
   Health Benefits of Climate-Change Mitigation
-Challenges for the Health Sector
-Conclusions
-Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1109341

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น