วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556

2,278 วัคซีนอหิวาตกโรคชนิดรับประทาน

ระยะเวลาการรับวัคซีน
-เด็ก (อายุ  2-6  ปี) ต้องรับวัคซีน 3 ครั้ง ห่างกัน 1-6 สัปดาห์
-ผู้ใหญ่ รับวัคซีน 2 ครั้ง ห่างกัน 1-6 สัปดาห์
 การให้วัคซีนกระตุ้นซ้ำ
เพือให้เกิดภูมิคุ้มกันในระยะยาว  แนะนำให้วัคซีนกระตุ้นซ้ำ
-เด็กอายุ 2 –6 ปี  ให้วัคซีนกระตุ้นซ้ำ 6 เดือน หลังรับวัคซีนโดสสุดท้าย
-ผู้ใหญ่ หลังจากรับวัคซีนครั้งสุดท้าย 2 ปี
 คำเตือนพิเศษ 
ควรเลื่อนการให้วัคซีนออกไป  หากมีอาการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลัน   ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและ น้ำดื่ม 2  ชม.ก่อนได้รับวัคซีน  และ 1  ชม. หลังได้รับวัคซีน
 อาการข้างเคียง 
 อาการข้างเคียงที่พบ  ได้แก่  ปวดท้อง  หรือไม่สบายท้อง,  ท้องเส้ย,  อาเจียน,  คลี่นไส้ (รู้สึกไม่สบาย)  และปวดศีรษะ  อาการที่แสดงโดยปกติไม่รุนแรงและหายไปในระยะเวลาสั้น ๆ
ขัอควรระวัง  
จะต้องหยุดใช้ยาปฏิชีวนะและยาป้องกันมาลาเรีย 1 สัปดาห์ ใช้วัคซีนครบชุดแล้วอย่างน้อย 3  วัน ก่อนรับยาป้องกันมาลาเรีย
ผู้ที่ควรได้รับวัคซีน 
ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 2  ปีขึ้นนไปที่จะเดินทางไปในถิ่นที่มีการระบาด  หรือคาดว่าจะมีการระบาดของโรค  หรือผู้ทีจะอาศัยในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นระยะเวลานาน
วัคซีนอหิวาตกโรคที่ใช้ในประเทศไทย 
เป็นชนิดรับประทาน ขนาดรับประทาน 3 มล. ประกอบด้วยเชื้ออหิวาตกโรค Vlbrio cholerae  O1 Inaba  และ Ogawa,  สายพันธุ์ classic  และ  El Tor จำนวน 1x1011 ตัว โดยประมาณ (ฆ่าเชื้อด้วยความร้อน/ฟอร์มาลิน), cholera toxin B subunit 1 มก., ซึ่งจะมีโซเดียม  ไฮโดรเจนคาร์บอเนต  ขนาด 1 ซอง (5.6 กรัม) ผสม
สถานที่ให้บริการสามารถอ่านเพิ่มจากในอ้างอิง

โดยกลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารอ้างอิง (เป็นเอกสารสีสันสวยงามน่าอ่านและมีความรู้เรื่องอหิวาตกโรคให้อ่านเพิ่มด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น