วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

2, 746 แนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข

โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ          
  นิยาม          
ขั้นตอนในการผลักดันและดำเนินงานสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับจากการดำเนนงานตามโครงการ สถานประกอบการ
  ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข    
 -ส่วนที่ 1 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนขององคกร์ การมีส่วนร่วมของผู็ปฏิบัติงาน
   การใสใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน
-ส่วนที่ 2 แนวทางการดำเนินงานปลอดโรค      
-ส่วนที่ 3 แนวทางการดำเนินงานปลอดภัย
-ส่วนที่ 4 แนวทางดำเนินงานกายใจเป็นสุข    
-ภาคผนวก ก        
   เกณฑ์การพัฒนา “สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”
 -ภาคผนวก ข        
  กฎหมายที่ใช้อ้างอิงการจัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในโครงการ
  สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข    

 ลิงค์ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น