วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557

2,740 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนระดับความรุนแรงและผลลัพธ์ในผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน

พบผู้ป่วยซึงมีภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน มีอาการรุนแรงความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตัว ชักเกร็ง และมีความผิดปกติของผลตรวจห้องปฏิบัิติการหลายอย่าง จึงมาทบทวนคะแนนที่ใช้ในการประเมินและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น พบดังนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น