วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

2,751 ว่าด้วยเรื่อง posterior wall STEMI

ถ้าเราพบผู้ป่วยซึ่งมี EKG มีลักษณะของ  ST-depression ใน anteroseptal leads
จะมีการวินิจฉัยแยกโรคได้แก่
-Posterior STEMI
-Anteroseptal ischemia
-RBBB, Hypokalemia, etc.
-Miscellaneous

โดย Posterior STEMI มักมีความสัมพันธ์กับ Inferior wall MI เนื่องจากการอุดตันของ right coronary artery (RCA) หรือ left circumflex coronary artery (LCX), พบว่า 4% ของ STEMI จะเป็น isolated PMI  โดยจะมีโอกาสเกิดความทุพพลภาพและเสียชีวิตมากกว่า isolated inferior MI
ควรทำการติด posterior chest leads [ EKG V7-9] บริเวณ scapula ซึ่งเป็น mirror image ของ septal leads (V1-V3) บางอ้างอิงใช้ที่ V1-V2
และเมื่อเปรียบเที่ยบกับการเกิด septal wall STEMI ใน posterior wall STEMI
-มักพบ EKG มีลักษณะของ large R-waves แทนการเกิด Q wave
-พบ ST depression แทนการเกิด ST-elevation
-พบ upright T-waves แทนการเกิด T-wave inversions

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น