วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

2,728 คำแนะนำเกี่ยวกับกำรใช้ยำรักษำโรคทำงจิตเวช (2556)

Recommendations for the Pharmacotherapy of Mental Disorders (2013) 
โดย ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 


ลิ้งค์ https://dl.dropboxusercontent.com/u/3810633/Recommendations_v1.0_for_web.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น