วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

2,737 Chronic daily headache: Diagnosis and management

April 15 2014 Vol. 89 Number 8
American Family Physician

ปวดศีรษะแบบเรื้อรังทุกวัน(chronic daily headache) มีความหมายคือ อาการปวดศีรษะเป็นเวลาตั้งแต่ 15 วันขึ้นไปต่อเดือนเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน โดยชนิดที่พบบ่อยที่สุดของอาการปวดศีรษะแบบเรื้อรังทุกวันคือไมเกรนชนิดเรื้อรังและ chronic tension-type headaches หากมีสัญญานเตือนสำหรับอาการปวดศรีษะที่มีสาเหตุ ควรส่งตรวจการถ่ายภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของศรีษะ ผู้ป่วยทุกรายควรจะได้รับการถามเกี่ยวกับการใช้ยาที่มากเกินไป ซึ่งสามารถเพิ่มความถี่ของอาการปวดศรีษะ ผู้ป่วยที่ใช้ยามากเกินไปสำหรับการรักษาอาการปวดศีรษะควรได้รับการปรึกษาที่จะหยุดยาทั้งหมดและพิจารณาการรักษาแบบการป้องกันหลายๆ การรักษาแบบป้องกันสามารถลดอาการปวดศรีษะเรื้อรังประจำวัน สามารถลดความถี่ของการปวดศรีษะและความรุนแรง ซึ่งเท่ากับเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวม
การรักษาแบบไม่ใช้ยารวมถึงเทคนิคการผ่อนคลาย, การบำบัดพฤติกรรมการรับรู้, การฝังเข็ม, การนวด การดัด การจัดกระดูก (osteopathic manipulation), และการออกกำลังกายปากมดลูก (cervical exercises)
การให้ยาได้แก่ยา amitriptyline, gabapentin, onabotulinumtoxinA, propranolol, tizanidine, topiramate, และ  valproate

Ref: http://www.aafp.org/afp/2014/0415/p642

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น