วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

2,725 องค์ความรู้ไข้หวัดใหญ่

เนื่องจากช่วงนี้มีไข้หวัดใหญ่ระบาดเพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจจะทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นหรืออาจถึงกับเสียชีวิตได้ งั้นลองมาทบทวนองค์ความรู้ไข้หวัดใหญ่ กันนะครับ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-สถานการณ์โรคทั่วโลกและในประเทศไทย
-ลักษณะโรค
    การวินิจฉัย
    การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
-เชื้อก่อโรค
-การเกิดโรค
-แหล่งรังโรค
-วิธีการแพร่โรค
-ระยะฟักตัวของโรค
-ระยะติดต่อของโรค
-ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ
-การเก็บและนำส่งตัวอยางตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
-วิธีการป้องกันและควบคุมโรค
-เอกสารอางอิง

Ref: http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/upload/files/Flu.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น