วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

1,079. CPD Self-Assessment Program

อายุรแพทย์ที่เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยฯ และมีความสนใจอย่าลืมร่วมพัฒนาความรู้ตนเองอย่างต่อเนื่องกับโครงการ CPD Self-Assessment Program ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่มกราคม 2550

หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่อการศึกษาที่ครอบคลุม ทั้งด้าน Knowledge, Skills, Attitude และ Professionalism ที่เหมาะสมสำหรับอายุรแพทย์ไทย เพื่ออายุรแพทย์ไทยจะได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous professional development, CPD) แนวทางหนึ่งที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้แก่ การจัดหารูปแบบและแนวทางการทดสอบความรู้ความสามารถของอายุรแพทย์ที่เหมาะสมกับประเทศ โดยเน้นด้านทักษะและเจตคติ ร่วมไปกับ up-to-date clinical practice และการทำ Self-assessment Module โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินการ
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างทางเลือกในการส่งเสริมให้อายุรแพทย์ได้มีการศึกษาต่อเนื่องและอายุรแพทย์ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้ทาง Internet และสร้างความตื่นตัวของอายุรแพทย์ไทยต่อกระบวนการ CPD
ชุดทดสอบ แบ่งเป็น 4 แบบ ที่สำคัญคือ
-General Internal Medicine
-Clinical skill
-Specialty Knowledge
-Ethics, Law and Professionalism

Link http://www.rcpt.org/cpd/cpdhome.asp

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น