วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554

1,098. จะมีแนวทางในการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะซีดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้อย่างไร

จะมีแนวทางในการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะซีดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้อย่างไร?


แนวทาง
1 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีระดับ Hemoglobin (Hb) ต่ำกว่า 10.0 g/dLโดยวินิจฉัยแยกสาเหตุของภาวะโลหิตจางอื่นๆ ออกไปแล้ว ควรได้รับerythropoiesis stimulating agent (ESA)(น้ำหนักคำแนะนำ + คุณภาพหลักฐานระดับ 2/3)
2 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับยา ESA ควรมีปริมาณเหล็กในร่างกายเพียงพอที่จะทำให้ระดับ Hb มากกว่า 10.0 g/dL โดยเป้าหมายที่แสดงว่ามีปริมาณเหล็กเพียงพอคือ serum ferritin มากกว่า 100 ng/mLและ Transferrin saturation (TSAT) มากกว่า 20% โดยมีการตรวจก่อนการให้ ESA และติดตามอย่างน้อยทุก 3 เดือน(น้ำหนักคำแนะนำ a คุณภาพหลักฐานระดับ 2)อย่างไรก็ดี ควรระมัดระวังภาวะเหล็กเกินในร่างกาย ถ้า serum ferritinมีค่ามากกว่า 500 ng/mL การให้ธาตุเหล็กเสริมอาจให้ในรูปยารับประทานหรือยาฉีด(น้ำหนักคำแนะนำ a คุณภาพหลักฐานระดับ 2)
3 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับยา ESA ควรมีระดับ Hb เป้าหมายที่ 10.0g/dL(น้ำหนักคำแนะนำ a คุณภาพหลักฐานระดับ 3)แต่ไม่ควรให้สูงกว่า 13.0 g/dL(น้ำหนักคำแนะนำ a คุณภาพหลักฐานระดับ 1)

Ref: http://www.nephrothai.org/nephrothai_boffice/images_upload/news/178/files/guidelineckd%202009.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น