วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

1,113. The Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE)

The Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE) เป็นเครืองมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำนายโอกาสการเสียชีวิตในผู้ป่วย Acute coronary syndrome (ACS) ภายใน 6 เดือนหลังจากกลับออกจากโรงพยาบาล  สามารถประเมินได้ที่ข้างเตียงผู้ป่วย
โดยการใช้ตัวชี้วัด 9 ตัวได้แก่
-Older age.
-Previous MI.
-History of heart failure.
-Increased pulse rate at presentation.
-Lower systolic blood pressure at presentation.
-Elevated initial serum creatinine level.
-Elevated initial serum cardiac biomarker levels.
-ST-segment depression on presenting electrocardiogram.
-Not having a percutaneous coronary intervention performed in the hospital.


ศึกษาต่อ http://www.outcomes-umassmed.org/GRACE/default.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น