วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,168. แนวทางเวชปฏิบัติในการออกกำลังกายสำหรับพระภิกษุสงฆ์

แนวทางเวชปฏิบัติในการออกกำลังกายสำหรับพระภิกษุสงฆ์
จัดทำโดยโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับกันในประชาชนทั่วไป แต่ถ้าจะมีการส่งเสริมให้กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ออกกำลังกายในลักษณะเดียวกันกับประชาชนแล้วย่อมเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและอาจเป็นที่ติเตียนแก่ชาวพุทธในสังคมไทย จึงเป็นที่มาของการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติในการออกกำลังกายสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลสงฆ์หวังว่า จะได้แนวทางที่มีประโยชน์แก่บุคลากรทางสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ด้วยการออกกำลังกายที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและเป็นที่ยอมรับของสังคมและขอขอบคุณคณะผู้จัดทำทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ายิ่งมาร่วมวางแผน ช่วยเขียน แก้ไขและตรวจทานจนได้แนวทางเวชปฏิบัติในการออกกำลังกายสำหรับพระภิกษุสงฆ์สำเร็จออกมาเป็นรูปเล่มนี้


Link download: http://www.priest-hospital.go.th/health_handbook/Exercise.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น