วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,191. แนวทางการรักษาวัณโรคของ WHO 2010 ฉบับภาษาไทย

แนวทางการรักษาวัณโรคของ WHO 2010 ฉบับภาษาไทย
Treatment of tuberculosis from WHO guidelines 2010
นพ.พรอนันต์ โดมทอง, ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล, รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

แนวทางการรักษาวัณโรคของ WHO 2010 ซึ่งพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 มีข้อแนะนำหลายอย่างที่แนะนำให้ปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การตีพิมพ์นี้ได้ปรับปรุงจากครั้งที่ 3 ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2003 เป้าหมายเพื่อหยุดยั้งวัณโรคให้ได้ในปี 2050 เนื้อหาในหนังสือดังกล่าว จะกล่าวถึงหลักการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่
โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้
- Case definition
- Standard treatment regimens
- Monitoring during treatment
- Co-management of HIV and active TBcase
- Supervision and patient support
- Treatment of drug-resistant tuberculosis
- Treatment of extrapulmonary TB and TB in special situations


ซึ่งตีพิพม์ลงใน วารสารอายุรศาสตร์อีสานปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2554
 Link download: http://home.kku.ac.th/medicine/I-San/10.1/files/01-Recent%20Advance.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น