วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,187. Guidelines for the management of multiple myeloma

แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับการดูแลรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา

จัดทำโดย ชมรมโรคมัยอีโลมาแห่งประเทศไทย
[Thai Myeloma Working Group Clinical Practice
Guidelines for the Management of Multiple Myeloma]

ประเด็นสำคัญ ของแนวทางนี้จะทำการมุ่งเน้นไปที่ แนวทางการวินิจฉัย แนวทางการประเมินผู้ป่วย แนวทางการรักษาผู้ป่วยแต่ละประเภทซึ่งได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ที่สามารถทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดได้ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้ารับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดได้ ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำหรือดื้อต่อการรักษา รวมทั้งแนวทางในการจัดการภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น