วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

1,186. Chronic hepatitis C infection

Chronic hepatitis C infection
Clinical practice
Engl J Med     June 23, 2011

ไวรัสตับอักเสบซีเป็น flavivirus ที่มีปลอกห่อหุ้มภายนอก ซึ่งมนุษย์โคลนนิ่งให้เกิดขึ้นได้ครั้งแรกในปี 1989 เป็นอาร์เอ็นเอไวรัสสายบวก (มีประมาณ 9,600 นิวคลีโอไทด์) สารโพลี่โปรตีนตัวเข้ารหัสตั้งต้นเป็นกรดอะมิโนประมาณ 3,000 ชนิด หลังจากจับกับผิวเซล อนุภาคของไวรัสตับอักเสบซีจะเข้าสู่เซลได้โดยอาศัยตัวรับ การรับรู้ของไซโตพลาสซึมต่อสิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ผลิตขึ้นจากไวรัส (ซึ่งเรียกว่า pathogen-associated molecular patterns) ก่อให้เกิดการผลิต interferons และ proinflammatory cytokines ที่นำไปสู่​​การส่งสัญญาณที่ซับซ้อนเพื่อกระตุ้นปัจจัยการคัดลอกตัว
ผลของ interferon-β, interferon regulatory factor 3 (IRF-3) และอาจจะรวมถึง lambda (type III) interferons ซึ่งจะเหนี่ยวนำให้เกิดภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติและผลักดันภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นมาภายหลังให้สมบูรณ์มากขึ้นในการควบคุมการติดเชื้อ
เนื้อหาโดยละเอียดของบทความประกอบด้วย
The Clinical Problem
Strategies and Evidence
   Diagnosis and Clinical Staging
   Management
      -Interferon-Based Antiviral Therapy
      -Directly Acting Antiviral Agents
Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendations
Source Information


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น