วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,117 การบริหารจัดการเชิงระบบเพื่อการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาระดับจังหวัด

คณะผู้จัดทำ
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยทีางการแพทย์
นายแพทย์ สมเกียรติ โพธิสัตย์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
แพทย์หญิงเนติมา คูนีย์ นายแพทยปฏิบัติการ
นางรัชนีบูลย์ อดุมชัยรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสุรีพร คนละเอียด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ ปรีชาไชยวิทย์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายศุภลักษณ์ มิรัตนไพร  นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวเกตุแก้ว สายน้ำเย็น

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
บทที่ 1  ความและความสำคัญของการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา                                
บทที่ 2  โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาและแนวทางการตรวจคัดกรอง
บทที่ 3  กรอบแนวคิดการบริหารจัดการ          
บทที่ 4  การเตรียมความพร้อมและการสร้างระบบฐานข้อมูลด้านโรคเบาหวาน
บทที่ 5  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนทางตาจากโรคเบาหวาน
บทที่ 6  การบริหารจัดการกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา
บทที่ 7  การจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการและการจัดเครือข่ายบริการด้วยกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา
บทที่ 8  งบประมาณที่ใช้ในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาด้วยกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา
บทที่ 9  การติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล            
บทที่ 10  ปัจจัยความสำเร็จ
บทที่ 11  แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายยจอประสาทตา
บทที่ 12  การพัฒนาศูนย์ดูแลจอประสาทตา  


ลิ้งค์ดาวโหลด http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/data/20121016.pdf

1 ความคิดเห็น: