วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,106 การวินิจฉัยและการแบ่งลักษณะอาการเจ็บหน้าอก (angina) โดยใช้ลักษณะทางคลินิก

Annals of internal medicine
20 November 2012, Vol 157, No. 10
(Adapted from Braunwald et al)

Typical angina (บ่งชี้)
1. มีความรู้สึกไม่สบายเจ็บแน่นใต้กระดูกหน้าอก (substernal) ร่วมกับลักษณะดังในข้อ 2 และ 3
2. กระตุ้นให้เพิ่มขึ้นโดยการออกกำลังหรืออารมณ์เครียด
3. ดีขึ้นได้ด้วยการพักหรือได้ยา nitroglycerine
Atypical angina (เป็นไปได้)
มี 2 ข้อของลักษณะข้างต้น
Non cardiac chest pain (ไม่เหมือนลักษณะการเจ็บหน้าอกจากหัวใจ)
มีเพียง 1 ข้อ หรือไม่มีลักษณะข้างต้น

Ref: http://annals.org/article.aspx?articleid=1392193

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น