วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,093 Evidence-based guideline update:Steroids and antivirals for Bell palsy

Report of the guideline development subcommittee of the American Academy of Neurology
November 7, 2012

วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนข้อมูลหลักฐานที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2001 โดยใช้ ดัชนีในด้านการปฏิบัติของ American Academy of Neurology (AAN) เพื่อศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย และความสามารถในการทน (tolerability) ต่อเตียรอยด์และยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษา Bell palsy
วิธีการศึกษา สืบค้นจาก Medline และ Cochrane Database of Controlled Clinical Trials ซึ่งมีการตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2000 โดยเทียบการทำงานของใบหน้าซึ่งเป็นผลลัพท์ในผู้ป่วยที่ได้รับสเตียรอย/ ยาต้านไวรัสกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาเหล่านี้ ซึ่งได้แบ่งการศึกษา เป็น Class I-IV โดยใช้การจัดหมวดหมู่การรักษาตามหลักฐานของ AAN เพื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้ป่วยซึ่งมีฟื้นตัวการทำงานของใบหน้าในกลุ่มได้รับการรักษาเปรียบเทียบกับสัดส่วนของผู้ป่วยในกลุ่มควบคุม
ผลการศึกษา พบว่ามี 9 การศึกษาที่ตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2000 ในผู้ป่วย Bell palsy ที่ได้รับสเตียรอยด์/ ยาต้านไวรัส แต่พบว่ามีสองของการศึกษาที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน Class I เพราะวิธีการศึกษาที่มีคุณภาพสูง
สรุปและคำแนะนำ 
-สำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งเกิด Bell palsy ขึ้นใหม่ การให้เตียรอยด์มีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสของการคืนกลับการทำงานของเส้นประสาทใบหน้า (2 Class I studies, Level A) (ความแตกต่างของความเสี่ยง 12.8-15% )
-สำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งเกิด Bell palsy ขึ้นใหม่ การให้ยาต้านไวรัสร่วมกับเตียรอยด์ไม่ได้เพิ่มความน่าจะเป็นของการคืนกลับการทำงานของเส้นประสาทใบหน้ามากกว่า 7% จากของเดิม (risk difference น้อยกว่า 7%) เนื่องจากความเป็นไปได้ของการคืนกลับมีในระดับหนึ่ง ดังนั้นผู้ป่วยน่าจะได้รับการให้ยาต้านไวรัส (นอกเหนือไปจากเตียรอยด์) (Level C) โดยผู้ป่วยที่ได้รับการให้ยาต้านไวรัสควรจะให้คำปรึกษาถึงประโยชน์ที่ได้รับจากยาต้านไวรัสว่าอาจจะยังไม่ยืนยันแน่นอน แต่ถ้าได้ประโยชน์ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในระดับหนึ่ง

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.neurology.org/content/early/2012/11/07/WNL.0b013e318275978c.full.pdf+html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น