วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,090 Population-based study of capsular warning syndrome and prognosis after early recurrent TIA

Neurology. 2012 Sep 25;79(13):1356-62. Epub 2012 Sep 12.

ที่มา หลายๆ แนวทางแนะนำให้ทำการประเมินอย่างเร่งด่วนสำหรับผู้ป่วยซึ่งเกิด TIAs ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ภายในช่วง 7 วัน บางครั้งรวมถึงในกรณีที่พบว่ามี capsular warning syndrome แต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าผู้ป่วยทุกๆ รายที่มี TIAs หลายๆ ครั้งจะมีความเสี่ยงสูงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในช่วงแรก และการมีโรคพื้นฐานเดิมที่สามารถรักษาได้จะมีอุบัติการมากขึ้นด้วยหรือไม่
วิธีการศึกษา โดยได้ศึกษาลักษณะทางคลินิก, ใช้การจำแนกโดย Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST), และศึกษาความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วย 1,000 รายที่มีอุบัติการณ์การเกิดและมีการเกิดซ้ำของ TIAs โดยเป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้า, พื้นฐานของประชากรที่ศึกษา (Oxford Vascular Study)
ผลการศึกษา จากผู้ป่วย 1,000 คนที่มี TIAs, พบว่า170 คนมี TIA เกิดขึ้นอีกภายใน 7 วัน (105 คนภายใน 24 ชั่วโมง) การมี TIAs หลายครั้งไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการตีบของหลอดเลือดแดง carotid หรือการมี atrial fibrillation  และความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองในช่วง 7 วันแรกหลังจากที่มี TIA คือ 10.6 (95% confidence interval [CI] 6.5-15.9) เนื่องมาจากการที่ผู้ป่วยมีโรคหลอดเลือดขนาดเล็ก-vessel (small-vessel disease, SVD ) เป็นสาเหตุ (10 คนจาก 24 คน เทียบกับ 8 คนจาก 146 คน, odds ratio [OR]  = 12.3, 95% CI 3.7-41.9, p น้อยกว่า 0.0001) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซึ่งมีระบบประสาทสั่งการอ่อนแรง (เช่น capsular warning syndrome) เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ของการสูญเสียความรู้สึกครึ่งซีกของร่างกาย (9 คนจาก 15 คน [60%], 95% CI 35.3-84.7 เทียบกับ 1 คนจาก 9 คน [11.1%], 95% CI 0-31.7, p = 0.03), ความเสี่ยงในช่วง 7 วันของโรคหลอดเลือดสมองหลังจากการเกิดซ้ำของ TIA คล้ายคลึงกับความเสี่ยงหลังการเกิด TIA เพียงครั้งเดียวในผู้ป่วยที่ไม่ใช่ TIA จาก SVD  (8 คนจาก 146 คน[5.5%] เทียบกับ 76 คนจาก 830 คน [9.2%], OR = 0.58, 95% CI 0.25-1.3, p = 0.20), ผู้ป่วย 9 คนเกิดโรคหลอดเลือดหลังจากการมี capsular warning syndrome, ทุกคนมีการเกิด TIA ซ้ำภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเกิด TIA ครั้งแรก และการเกิดโรคหลอดเลือดสมองต่อมาภายใน 72 ชั่วโมงของ TIA ครั้งที่สองมีทั้งหมด 8 คน, โดย ABCD2 score ก่อนเกิด TIAs มากกว่า 4 ทั้ง 9 คน ที่มี capsular warning syndrome นำมาก่อนที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
สรุป Capsular warning syndrome พบได้น้อยมาก (1.5% ของผู้ที่มาด้วย TIA) แต่มีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี (มีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองที่ 7 วัน 60%) อีกประการหนึ่งคือ การเกิดซ้ำของ TIA ภายใน 7 วันไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองมากไปกว่าการเกิด TIA เพียงครั้งเดียว
เพิ่มเติม เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายการเกิดซ้ำซึ่งค่อยๆ เป็นมากขึ้นของ lacunar transient ischemic attacks (TIAs) ของระบบประสาทสั่งการและ/หรือระบบประสาทสัมผัสโดยที่ไม่มีลักษณะของ cortical signs

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22972645?dopt=Abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น