วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,088 Increased risk of stomach and esophageal malignancies in people with AIDS

Gastroenterology. 2012 Oct;143(4):943-950.e2

ที่มา ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากโรคมะเร็งบางอย่าง แต่ยังเป็นที่ทราบไม่มากเกี่ยวกับผลกระทบของการติดเชื้อกับความเสี่ยงของโรคมะเร็งของระบบทางเดินอาหารส่วนบน ผู้วิจัยได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงของความเแตกต่างทางด้านจุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อและชนิดย่อยทางกายวิภาคที่แตกต่างกันของ carcinoma และ non-Hodgkin lymphomas (NHLs) ของกระเพาะอาหารและหลอดอาหารในผู้ป่วยโรคเอดส์
วิธีการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจาก HIV/AIDS Cancer Match Study ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลที่เก็บรวบรวมในระหว่างปี 1980-2007 โดยเป็นกลุ่มประชากรจาก 16 กลุ่มที่ลงทะเบียนผู้เชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์และมะเร็ง โดยเปรียบเทียบความเสี่ยงของกระเพาะอาหารและมะเร็งหลอดอาหารในผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ (จำนวน 596,955 คน) กับประชากรทั่วไป โดยใช้ standardized incidence ratios (SIRs), ประเมิน calendar trends โดยใช้ Poisson regression
ผลการศึกษา ผู้ที่เป็นโรคเอดส์มีความเสี่ยงเพิ่มของมะเร็งของหลอดอาหาร (SIR, 1.69; ช่วงความเชื่อมั่น 95% [CI], 1.37-2.07 n = 95) และกระเพาะอาหาร (SIR, 1.44, 95% CI, 1.17-1.76; n = 96 ), โดยความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับ esophageal adenocarcinoma (SIR, 1.91, 95% CI, 1.31-2.70) และ squamous cell carcinoma (SIR, 1.47, 95% CI, 1.10-1.92), ผู้ที่เป็นโรคเอดส์มีความเสี่ยงมากขึ้นของมะเร็งกระเพาะอาหารส่วนคาร์เดีย (SIR, 1.36, 95% CI, 0.83-2.11) และที่ไม่ใช่ส่วนของคาร์เดีย (SIR, 1.53, 95% CI, 1.12-2.05) โดยมากกว่าประชากรทั่วไป, ถึงแม้ว่า NHLs ของกระเพาะอาหารและหลอดอาหารเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นชนิด diffuse large B-cell lymphomas แต่บุคคลเหล่านี้ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของ stomach mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma (SIR 5.99, 95% CI, 3.19-10.2 n = 13) โดยอุบัติการณ์ของ carcinoma ยังคงค่อนข้างคงที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่อัตราของ  NHL ลดลงตั้งแต่ปี 1980-2007 (P(trend) น้อยกว่า 0.0001)
สรุป ผู้ป่วยโรคเอดส์จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดมะเร็งหลอดอาหารและกระเพาะอาหารและ NHLs แม้ว่าอุบัติการณ์ของ NHL ลดลงตั้งแต่ปี 1980-2007 เนื่องมาจากรักษาการติดเชื้อ HIV ที่ดีขึ้น, ซึ่งบุคคลที่ติดเชื้อ HIV เผชิญความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของมะเร็งหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22796240?dopt=Abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น