วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,101 การวินิจฉัย deep venous thrombosis และ pulmonary embolism

Diagnosis of deep venous thrombosis and pulmonary embolism
American Family Physician
November 15 2012 Vol. 86 No. 10

-การอุดตันหลอดเลือดดำซึ่งแสดงให้เห็นโดยการมีหลอดเลือดดำที่อยู่ลึกอุดตัน (deep venous thrombosis, DVT) หรือเส้นเลือดที่ปอดอุดตัน (pulmonary embolism) และมีอัตราการเสียชีวิต 6 - 12%
-การทำนายโดยใช้ลักษณะทางคลินิกของ Well (Well-validated clinical prediction rules) สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อดูความน่าจะเป็นก่อนการตรวจสืบค้นการมีหลอดเลือดดำที่อยู่ลึกอุดตันและเส้นเลือดที่ปอดอุดตัน
-เมื่อความน่าจะเป็นของ DVT ต่ำ ร่วมกับผลการตรวจ D-dimer เป็นลบ ซึ่งสามารถจะตัดการวินิจฉัยเส้นเลือดอุดตันที่ปอดออกไปได้
-ถ้าความน่าจะเป็นของ DVT อยู่ในระดับปานกลางหรือสูงควรทำการตรวจด้วย compression ultrasonography
-Impedance plethysmography, contrast venography, และ magnetic resonance venography สามารถนำมาใช้สำหรับการประเมิน DVT แต่มีการใช้กันไม่แพร่หลาย
-Multidetector computed tomography angiography เป็นทางเลือกหลักสำหรับการตรวจถ้ามีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและเหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
-เป็นสิ่งที่มีเหตุผลที่จะทำการตรวจสืบค้นต่อในผู้ป่วยที่อาจมีเส้นเลือดที่ปอดอุดตันและผลตรวจ D-dimer ให้ผลบวก หรือในผู้ป่วยที่มีความน่าจะเป็นสูงของการมีเส้นเลือดที่ปอดอุดตัน โดยไม่คำนึงถึงผลการตรวจ D-dimer
-Ventilation-perfusion scanning เป็นทางเลือกที่ยอมรับแทนการตรวจ computed tomography angiography ในบางสถานการณ์
-Pulmonary angiography จะมีจำเป็นเฉพาะในกรณีของมีลักษณะทางคลินิกที่สงสัยเป็นอย่างสูงสำหรับการมีเส้นเลือดที่ปอดอุดตันถึงแม้การสืบค้นชนิดที่ล่วงล้ำน้อยกว่าจะให้ผลลบ
-ในกรณีฉุกเฉินที่อาการไม่คงที่มีความน่าสงสัยสูงสำหรับเส้นเลือดที่ปอดอุดตัน, echocardiography อาจจะใช้ในการประเมินความผิดปกติของหัวใจห้องบนขวาซึ่งเป็นตัวบ่งชี้แต่ไม่ใช่การวินิจฉัยสำหรับเส้นเลือดที่ปอดอุดตัน

Ref: http://www.aafp.org/afp/2012/1115/p913.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น