วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2,111 การมีโปรตีนในปัสสาวะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการดำเนินของโรคไตเรื้อรัง และบทบาทของ ACEI / ARB ในการรักษา

Nephron Clin Pract. 2012 Oct 30;121(1-2):c73-c82.

ที่มา/ วัตถุประสงค์: การมีโปรตีนในปัสสาวะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการดำเนินของโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease, CKD) และการรักษาด้วยยา angiotensin-converting enzyme inhibitor/angiotensin II receptor blocker (ACEi/ARB) เป็นประโยชน์ในผู้ป่วย แต่ยังเป็นที่ทราบไม่มากเกี่ยวกับการมีโปรตีนในปัสสาวะและการให้การรักษาด้วย ACEI / ARB ในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ ในที่นี้คือกลุ่มผู้ป่วยก่อนที่จะได้รับการรักษาด้วยการล้างไต (predialysis)
ซึ่งการศึกษานี้ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของการขับโปรตีนออกมาในปัสสาวะ (urinary protein excretion, UPE) และการรักษาด้วย ACEI / ARB กับอัตราการทำงานของไตที่ลดลง (renal function decline, RFD) และ / หรือการเริ่มต้นในการบำบัดทดแทนไต (renal replacement therapy, RRT) ในผู้ป่วยก่อนที่จะได้รับการรักษาด้วยการล้างไต
วิธีการศึกษา: ในการศึกษา PREPARE-1, ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ  cohort จำนวน 547 คน โดยเป็นผู้ป่วยก่อนที่จะได้รับการรักษาด้วยการล้างไต (โดยเป็น CKD ระยะ 4-5) ซึ่งได้รับการส่งต่อมาที่คลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในดัตช์จำนวน 8 แห่ง (ในปี 1999-2001) และติดตามจนถึงจุดเริ่มต้นของการบำบัดทดแทนไต, เสียชีวิต, หรือจนถึง 1 มกราคม 2008 ซึ่งผลลัพธ์หลักที่ศึกษาได้แก่อัตรkทำงานของไตที่ลดลง, ประมาณการความลาดเอียงของการวัด eGFR, และจุดเริ่มต้นที่ต้องให้การบำบัดทดแทนไต
ผลลัพธ์: ผู้ป่วยที่มีโปรตีนในปัสสาวะเล็กน้อย (มากกว่า 0.3 จนถึง 1.0 กรัม/24 ชม.) มี adjusted additional RFD 0.35/มล/นาที/1.73 ตารางเมตร/เดือน (95% CI: 0.01; 0.68) และมีอัตราการเริ่มต้นของการบำบัดทดแทนไตที่สูงขึ้น [adjusted HR: 1.70 (1.05; 2.77)] เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่มีโปรตีนออกมาในปัสสาวะ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 กรัม/24 ชม.)
โดยทุกขั้นของแบ่งระดับการขับโปรตีนออกมาในปัสสาวะ (มากกว่า 1.0 - น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.0 , มากกว่า  3.0 - น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.0, และมากกว่า  6.0 กรัม/24 ชม.), จะมีการเพิ่มมากขึ้นของ RFD และการเริ่มต้นของการบำบัดทดแทนไตเร็วขึ้น
นอกจากนี้ผู้ป่วยที่เริ่มต้น (n = 16) หรือที่รักษามาอย่างต่อเนื่อง (n = 133) ด้วย ACEI / ARBs ในช่วงก่อนการล้างไต มีอัตราของการเริ่มต้นในการบำบัดทดแทนไตที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษา [n = 152, adjusted HR: 0.56 (0.29; 1.08 ) และ 0.90 (0.68; 1.20) ตามลำดับ]
สรุป: ในผู้ป่วยก่อนที่จะได้รับการรักษาด้วยการล้างไต  พบว่าการมีโปรตีนในปัสสาวะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการดำเนินของโรคไตเรื้อรัง นอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ ACEI / ARBs ก่อให้เกิดอันตราย

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23128440

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น