วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

952. Antithrombotic prophylaxis in atrial fibrillation

ใน Harrison's Principles of Internal Medicineได้สรุบแนวทางการให้ยา antithrombotic ใน atrial fibrillation ไว้ ดูง่ายดี

Consensus recommendation for antithrombotic prophylaxis in atrial fibrillationโดยดูจากอายุและปัจจัยเสี่ยง
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไปให้ Warfarin INR 2–3
            ถ้าไม่มี rist factor ให้ Aspirin
อายุ 65–75 ปี ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไปให้ Warfarin INR 2–3
            ถ้าไม่มี risk factor ให้ Warfarin INR 2–3 หรือ aspirin
อายุมากกว่า75 ปี ให้ Warfarin INR 2–3

ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ previous transient ischemic attack หรือ stroke, hypertension, heart failure, diabetes, systemic embolism, mitral stenosis, หรือ prosthetic heart valve

Ref: Harrison's Principles of Internal Medicine 17 th Edition

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น