วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

947. Spontaneous calf hematoma

ชาย 66 ปี ขณะจูงรถจักรยานยนต์ มีเสียงดังที่บริเวณเข่า-ขาซ้าย วันต่อมาน่องปวดบวม ผ่านมา 20 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ผลตรวจเป็นดังรูป และกดเจ็บที่น่อง คิดถึงอะไรดีครับ


ทำ Doppler และ color flow ไม่พบ DVT แต่ U/S B mode พบมี fluid collection ที่น่อง ได้ทำการเจาะดูดได้เลือดเก่า ๆ ~ 140 ml. จึงคิดถึงว่าน่าจะมีภาวะ Spontaneous calf hematoma
Differential diagnosis unilateral calf swelling and a palpable soft tissue ได้แก่ deep venous thrombosis (DVT), hematoma, ruptured popliteal cyst, infection, sarcoma และ lymphoedema การตรวจร่างกายมักไม่สามารถแยกกันได้ชัดเจน อาจจำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น venography, ultrasound, computed tomography (CT) มีน้อยมากที่ต้องทำ magnetic resonance imaging (MRI) และถือว่าเป็นภาวะที่พบได้น้อยมาก

2 ความคิดเห็น:

 1. น่าจะเป็น muscle Tear ที่บริเวณ soleus-gastrocnemius
  น่าจะ tear grade ทีมี hematoma หรือ อาจจะ Rupture tendon

  ตอบลบ
 2. หรืออาจจะเป็น PCL injury eg. Ruptured, or tear
  แล้วอาจจะ concurrent posterior calf muscle tear ร่วมด้วย
  plan อาจจะ Film ดู avulsion Fx บริเวณที่เกาะของ PCL
  เพราะว่าดูเข่าแล้วน่าจะบวม น่าจะมี hemathrosis ร่วมด้วย
  (คาดเดาครับ)

  ตอบลบ