วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

950. หญิงอายุ 19 ปี ไข้ ไอ เจ็บคอ เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน

หญิงอายุ 19 ปี ไข้ ไอ เจ็บคอ เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ซื้อยารับประทานเอง แต่ไม่มียาปฏิชีวนะ 3 วันที่ผ่านมาเริ่มมีบวมทั่วร่างกาย ใบหน้าและหนังตาจะบวมมากหลังตื่นนอน เหนื่อยง่ายขึ้น ตรวจร่างกาย BP 133/92, ไม่มีไข้, บวมทั่วร่างกาย, หัวใจ ปอดและช่องท้องปกติ, กดที่ขาบวม 2+, ไม่มีผื่นตามร่างกาย
Lab: UA พบมี albumin 3+, blood 2+, WBC 2-3, RBC 3-5, BUN 20.8, Cr 0.88, Serum albumin 3.28, Chol 128 จากข้อมูลคิดถึงอะไรมากที่สุด จะตรวจอะไรเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวินิจฉัย จะให้การรักษาอย่างไร?

คิดถึง Poststreptococcal glomerulonephritis(acute) มักพบในช่วงอายุ 2-14 ปี อายุที่มากกว่า 40 ปีพบได้ประมาณ 10%  มักเกิด 1-3 สัปดาห์หลังจากมีการติดเชื้อที่ในคอ และ 2-6 สัปดาห์หลังจากมีการติดเชื้อที่ผิวหนัง อาจพบลักษณะของปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นหนอง บวม มีความดันโลหิตสูง ปัสสาวะออกน้อย ไตวาย  มีred blood cell casts พบว่า 5% ในเด็กและ 20% ในผู้ใหญ่จะมีโปรตีนในปัสสาวะอยู๋ในระดับ  nephrotic range 
โดยในสัปดาห์แรกจะพบว่า 90% ของผู้ป่วยมีการลดลงของ CH50, ระดับ C3 ลดลงร่วมกับมีระดับ C4 ปกติ, Rheumatoid factor ให้ผลบวก 30–40%, Cryoglobulins และ circulating immune complexes พบได้ 60–70%, ANCA ต่อ myeloperoxidase พบได้ 10%,  การเพาะเชื้อ Streptococcal จะสามารถพบเชื้อได้ 10–70%, มีการเพิ่มขึ้นของ ASO 30%, anti-DNAase พบได้ 70%,  antihyaluronidase antibodies พบได้ 40% โดยการวินิจฉัยมักไม่มีความจำเป็นต้องทำการตัดชิ้นเนื้อไตเพื่อตรวจ
ยาปฎิชีวนะควรให้ในผู้ป่วยทุกรายและผู้ทีอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยด้วย ยากดภูมิคุ้มกันไม่มีบทบาทในการใช้ แม้ว่าโรคจะเป็นมากขึ้น รวมทั้งต้องให้การรักษาแบบประคับประคองโดยการควบคุมภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะบวม บางครั้งอาจต้องใช้การฟอกไต ส่วนการเกิดซ้ำพบน้อยมากแม้ว่าจะมีการติดเชื้อ streptococcal ซ้ำ การพยากรณ์โรคดี การมีไตวายอย่างถาวรพบได้น้อย1–3% และพบได้น้อยในเด็ก การเสียชีวิตเกิดน้อยมากในเด็กแต่สามารถเกิดได้ในผู้ใหญ่ การหายของปัสสาวะเป็นเลือดและการมีโปรตีนออกมาในปัสสาวะใช้เวลาในช่วง 3–6 สัปดาห์

Ref: Harrison's Principles of Internal Medicine 17 th Edition

2 ความคิดเห็น:

 1. R/o APSGN
  UA : dysmorphic RBC, casts
  serum C3 levels
  ASO titer
  anti-Dnase B

  ถ้าสงสัย nephrotic Related dz
  urine protein

  Rx ATB covered streptoccal
  diurtics
  จำกัดน้ำ
  f/u Hct

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ31/12/53 16:37

  Imp: APSGN
  Ix: ASO titer ,anti DNase
  TX: ATB penicillin

  ตอบลบ