วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

929. Genomics, Type 2 diabetes and obesity

Genomics, Type 2 diabetes and obesity
Review article
Genomic Medicine
N Engl J Med 2010    December 9, 2010

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ถึงแม้จะยังไม่เข้าได้โดยทั้งหมด แต่ทราบกันว่าเป็นโรคที่มีลักษณะการตอบสนองเบต้าเซลล์ไม่เพียงพอกับความต้านทานอินซูลินที่มีมากขึ้น ซึ่งมักจะมาเกิดพร้อมกับอายุที่มากขึ้น การไม่ค่อยได้ออกแรงและน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งโรคทำให้เกิดความพิการและการเสียชีวิตจากความเสี่ยงของหลอดเลือดและหัวใจและการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ตาบอด ไตวาย อัตรการเพิ่มที่สูงขึ้นทั่วโรคมีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วน ผลจากทางสังคมที่มีแนวโน้มของการรับประทานอาหารที่มีพลังงานมากขึ้นและลดการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามกลไกการเกิดดังกล่าวอยู่ขึ้นกับแต่ละบุคคลด้วย ซึ่งมีความแตกต่างของปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะอ้วนและยังคงไม่เป็นที่เข้าใจโดยทั้งหมด 
การไม่เข้าใจพยาธิสรีระวิทยาของโรคดังเช่น เบาหวานชนิดที่ 2 และภาวะอ้วนนี้เป็นอุปสรรคต่อความพยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงกลยุทธในการรักษาและให้การป้องกัน การแยกดีเอ็นเอที่มีการแปรเปลี่ยนไปจากเดิม (DNA variants) ซึ่งมีอิทธิพลต่อต่อการเกิดโรค มีความหวังว่าจะเป็นแนวทางสู่กระบวนการที่ทำให้ทราบกลไกการเกิดของโรค ซึ่งไม่เป็นแต่เพียงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ยังเป็นโอกาสให้เกิดการรักษาโดยใช้กลยุทธที่สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคลและยังจะเป็นการจำแนกลักษณะของโรคแยกย่อยลงไปได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วย
บทความนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วย
Discovery of Susceptibility Genes
From Genes to Clinical Practice
From Genetics to Biology
Prediction and Differential Diagnostics
Targeted Treatment and Prevention
Summary
Source Information


อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra0906948

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น