วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,196 ความสัมพันธ์ของรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและผลลัพท์ในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีการกำเริบเฉียบพลันซึ่งได้รับยาสเตียรอยด์ร่วมด้วย

Association Between Antibiotic Treatment and Outcomes in Patients Hospitalized With Acute Exacerbation of COPD Treated With Systemic Steroids
CHEST. 2013;143(1):82-90 

ที่มา: ยาปฏิชีวนะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีการกำเริบเฉียบพลัน (AE-COPD) แต่ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของรักษารวมถึงในกรณีที่มีการใช้สเตียรอยด์ร่วมด้วยยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจน โดยประเมินความสัมพันธ์ระหว่างยาปฏิชีวนะและผลลัพท์ในกลุ่มผู้ป่วยจำนวนมากที่รักษาด้วยสเตียรอยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการกำเริบเฉียบพลัน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะสามชนิดที่ใช้กันทั่วไป
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาย้อนหลังของผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ในโรงพยาบาลในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีการกำเริบเฉียบพลัน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2006 ถึง 1 ธันวาคม 2007 จาก 410 โรงพยาบาลซึ่งดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเฉียบพลันทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา
ผลการรักษา: มีผู้ป่วยจำนวน 53,900 คนที่เข้าได้กับเกณฑ์การคัดเลือก, 85% ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะใน 2 วันแรกของการรักษาในโรงพยาบาล, 50% ได้รับการรักษาด้วย quinolone, 22% ด้วยยา macrolides ร่วมกับ cephalosporin และ 9% ด้วยยา macrolide
เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ผู้ที่ได้รับยาปฏิชีวนะมีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่า (1% ต่อ 1.8%, p น้อยกว่า 0.0001), ในการวิเคราะห์หลายตัวแปรพบว่าการได้รับยาปฏิชีวนะเกี่ยวข้องกับการลดลง 40% ของความเสี่ยงของการเสียชีวิตในโรงพยาบาล (RR, 0.60, 95% CI, 0.50-0.73) และลดลง 13% ของความเสี่ยงของการกลับมานอน รพ. ซ้ำภายใน 30 วัน สำหรับปอดอุดกั้นเรื้อรัง (RR, 0.87, 95% CI, 0.79-0.96)
ความเสี่ยงของการนอน รพ. ซ้ำเนื่องจาก Clostridium difficile ไม่มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองกลุ่ม เราพบความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ของผลลัพท์ของยาปฏิชีวนะสามตัวที่เลือกใช้บ่อยๆ
สรุป: จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการให้ยาปฏิชีวนะในการรักษาในผู้ที่ได้รับเตียรอยด์ร่วมด้วยจะมีประโยชน์ต่อผลลัพท์ในระยะสั้นที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีการกำเริบเฉียบพลัน

Ref: http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1216510

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น