วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,217 การวิจัยเรื่องกลวิธีในการให้เลือดในผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนเฉียบพลัน

Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding.
N Engl J Med. 2013 Jan 3;368(1):11-21

ที่มา: เกณฑ์ของฮีโมโกลบินสำหรับการให้เลือด (เม็ดเลือดแดง) ในผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนเฉียบพลันยังเป็นที่โต้แย้ง ในการศึกษานี้จะเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวิธีการให้เลือดแบบ restrictive transfusion strategy และแบบ liberal transfusion strategy
วิธีการศึกษา: ผู้ป่วย 921 คน ที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารเฉียบพลันรุนแรง โดยการสุ่ม; มี 461 คนได้รับการให้เลือดแบบ restrictive strategy (ให้เลือดเมื่อระดับฮีโมโกลบินลดลงต่ำกว่า 7 กรัมต่อเดซิลิตร) และ 460 คน ได้รับการให้เลือดแบบ liberal strategy (ให้เลือดเมื่อฮีโมโกลบินลดลงต่ำกว่า 9 กรัมต่อเดซิลิตร) โดยการสุ่มได้แบ่งให้สอดคล้องกับการมีหรือไม่มีโรคตับแข็ง
ผลการศึกษา: ความน่าจะเป็นของการอยู่รอดที่ 6 สัปดาห์สูงกว่าในกลุ่ม restrictive-strategy (95% เทียบกับ 91%; hazard ratio ของการเสียชีวิตใน restrictive strategy, 0.55; ช่วงความเชื่อมั่น 95% [CI] 0.33 - 0.92, P = 0.02) การมีเลือดออกเพิ่มขึ้นพบ 10% ในผู้ป่วยในกลุ่ม restrictive-strategy เทียบกับ 16% ของผู้ป่วยในกลุ่ม  liberal strategy (p = 0.01) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น 40% เมื่อเทียบกับ 48% (P = 0.02) ความน่าจะเป็นของการอยู่รอดสูงขึ้นเล็กน้อยใน restrictive strategy เมื่อเทียบกับ liberal strategy ในกลุ่มย่อยของผู้ป่วยที่มีเลือดออกซึ่งสัมพันธ์กับแผลในกระเพาะอาหาร (hazard ratio, 0.70, 95% CI 0.26 - 1.25) และมีนัยสำคัญในกลุ่มย่อยของผู้ป่วยที่มีโรคตับแข็ง Child-Pugh class A หรือ B  (hazard ratio, 0.30; 95% CI, 0.11 - 0.85) แต่ไม่มีในผู้ที่มีโรคตับแข็ง Child-Pugh class C (hazard ratio, 1.04; 95% CI, 0.45 - 2.37) ภายใน 5 วันแรกพบว่าความแตกต่างของความดันในพอร์ทัลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วยที่ได้รับ liberal strategy (p = 0.03) แต่ไม่มีใน restrictive strategy
สรุป: เมื่อเทียบกับ liberal strategy พบว่า restrictive strategy มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนเฉียบพลัน

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23281973?dopt=Abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น