วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,214 ขบวนการกินตัวเองของเซล (autophagy) กับสภาวะสุขภาพและโรคในมนุษย์

Review article
Mechanism of disaese 
Autophagy in human health and disease
N Engl J Med    February 14, 2013

การรวมเข้าด้วยกันของขบวนการทางด้านชีววิทยาและสรีรวิทยา เช่น ขบวนการอักเสบ, การตายของเซลล์แบบที่มีการตั้งโปรแกรมไว้แล้ว (apoptosis), การแบ่งตัวของเซล, การเปลี่ยนแปลงตัวเองของเซล และขบวนการเมตาโบลิซึมสามารถมีอิทธิพลต่อโรคในมนุษย์ ซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับเซลและพื้นฐานทางด้านโมเลกุลของขบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อกำหนดการวินิจฉัยและเป้าของการรักษาใหม่ๆ โดยในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ความสนใจในการระบุถึงกลไกพื้นฐานของเซลที่เกี่ยวกับรูปแบบของการกินตัวเองของเซลที่เรียกว่า autophagy (“self-eating”) และบทบาทที่เกี่ยวกับสุขภาพและโรคในมนุษย์ได้กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น
Macroautophagy (ซึ่งต่อจากนี้จะหมายถึง autophagy) เป็นขบวนการของภาวะสมดุลของเซลที่เกิดขึ้นในยูคาลิโอติคเซล (eukaryotic cells) ทุกชนิด และเกี่ยวข้องกับการแยกตัว (sequestration) ของส่วนประกอบในไซโตพลาสซึมที่อยู่ใน autophagosomes ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น (double-membraned autophagosomes) โดยautophagosomes นี้จะรวมเข้ากับไลโซโซม ในขณะที่สิ่งซึ่งบรรจุอยู่ภายในจะเกิดการสลายตัว (degradation) โดย lysosomal acid hydrolases และสิ่งที่อยู่ภายใน autolysosome จะถูกปลดปล่อยออกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (recycling)  สามารถดูรูปเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้จากในอ้างอิงนะครับ ซึ่งในขณะนี้ autophagy มีความเกี่ยวข้องอย่างกว้างกับขบวนการพยาธิสรีรวิทยา (เช่น มะเร็ง, เมตาโบลิคและความผิดปกติที่เกี่ยวกับความเสื่อมสลายของระบบประสาท, โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคปอด) และในการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อการออกกำลังกายและความชรา
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Molecular Regulation of Autophagy
-Functions of Autophagy
-Autophagy in Disease
  Cancer
  Neurodegenerative Diseases
  Infectious Diseases
  Cardiovascular Diseases
  Metabolic Diseases
  Pulmonary Diseases
  Aging
  Autophagy in Clinical Applications
-Source Information

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1205406

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น