วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,200 หนังสือ หลักสูตรการศึกษาเพือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
หน่วยที่ 1 แนวคิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพด้วย Health Coaching
หน่วยที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ
หน่วยที่ 3 พิษภัยและแนวทางการเลิกบุหรี่สุราด้วยตนเอง
หน่วยที่ 4 อาหาร สมดุลพลังงานและอาหารแลกเปลี่ยนการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อ
หน่วยที่ 5 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันโรค
หน่วยที่ 6 การจัดการอารมณ์ (Emotional Management)
หน่วยที่ 7 แนวคิดทฤษฎีและธรรมชาติของมนุษย์
หน่วยที่ 8 หลักการการปรึกษาพื้นฐาน
หน่วยที่ 9 การเพิ่มแรงจูงใจ (Motivational Interviewing: MI) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ


ลิงค์ดาวโหลด คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น