วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,208 เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา peginterferon alfa (ชนิด 2a/2b) ในข้อบ่งใช้โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง

พบผู้ป่วยซึ่งเป็นไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังเป็นช่วงๆ จึงสืบค้นเกณฑ์อนุมัติการใช้ยา peginterferon alfa 

เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา peginterferon alfa (ชนิด 2a/2b) ในข้อบ่งใช้โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง (genotype 2, 3)
โดยมีเกณฑ์ครบทุกข้อตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1 ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย (terminally ill)
2 ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังที่สมควรได้รับการรักษา คือ (ทุกข้อต่อไปนี้)
  2.1 ผู้ป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ที่ไม่เคยได้รับการรักษาด้วย peginterferon alfa (ชนิด 2a/2b) ร่วมกับ ribavirin มาก่อน
  2.2 มีความเข้าใจและพร้อมที่จะรับการรักษา พร้อมทั้งต้องมีการลงลายมือชื่อในใบแนะนำการปฏิบัติตนในการใช้ยา (ทั้งผู้รับการรักษาและคู่สมรส)
  2.3 มีอายุ18-65 ปี
  2.4 มีค่า alanine aminotransferase (ALT) มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 เท่า โดยไม่มีตับอักเสบจากสาเหตุอย่างอื่น เช่น ยาสมุนไพร แอลกอฮอล์ อ้วน (non-alcoholic steato hepatitis; NASH)
  2.5 HCV genotype 2 และ 3 ที่มี RNA positive ≥ 5,000 IU/ml
  2.6 ผลการเจาะตับพบว่ามี significant fibrosis (F2) (Metavir มากกว่าหรือเท่ากับ 2) หรือมีผล fibroscan ที่มีค่า pKA ≥ 7.5
  2.7 ในกรณีที่มีตับแข็ง ต้องเป็นตับแข็งในระยะเริ่มต้นที่ตับยังทำงานได้ดี โดยมีค่า Child-Pugh score น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6

เพิ่มเติม: ผู้ป่วยระยะสุดท้าย (terminally ill) หมายถึง ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่สามารถรักษาได้ (incurable) และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น (irreversible) ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น
โดยผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง (palliative care) โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน เป็นสำคัญ

Ref: http://www.nlem.in.th/sites/default/files/attachments/annex_3_jor_2_edit_2_0.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น