วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,225 แนวทางปฏิบัติมาตรฐานกรณีผู้ป่วยวัณโรคเดินทางโดยอากาศยานระหว่างประเทศ

แนวทางปฏิบัติมาตรฐานกรณีผู้ป่วยวัณโรคเดินทางโดยอากาศยานระหว่างประเทศ
Standard  Operating  Procedure “Tuberculosis  in  Air  Travel”

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Glossary and abbreviations (นิยามคำศัพท์ย่อ)
-วัตถุประสงค์
-ขอบเขต
-คำจำกัดความ
-แผนภาพแสดงขั้นนตอนการประสานงานระหว่างหน่ววยงานที่เกี่ยวข้อง
-บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ทำเนียบผู้ประสานงาน

นำข้อมูลมาจาก กลุ่มงานวัณโรค โรคเรื้อน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

ลิ้งค์ http://www.dpck5.com/TBLep/SOPTBinair.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น