วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2,199 ABCD2 Score การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองภายหลังการเกิด TIA

เป็นการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองภายหลังการเกิด TIA ในช่วง 2 วันแรก โดยประเมินจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนี้
A: Age อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  1 คะแนน
B. Blood pressure  ตั้งแต่ 140/90 มม.ปรอท ในช่วงแรกของการประเมิน  1 คะแนน
C. Clinical features of the TIA 
        -อ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่ง:  2 คะแนน
        -มีปัญหาการพูดการออกเสียงโดยไม่มีอ่อนแรง: 1 คะแนน
        -อาการอื่นๆ: 0 คะแนน
D. Duration of symptoms
         -น้อยกว่า 10 นาที:  0 คะแนน
         -10-59 นาที:  1 คะแนน
         -ตั้งแต่ 60 นาทีขึ้นไป:   2 คะแนน
D. Diabetes mellitus 
         -ถ้าเป็นเบาหวานร่วมด้วย 1 คะแนน
การแปลผล
-คะแนน 1-3 (ต่ำ)
2 วัน ความเสี่ยง = 1.0%
7 วัน ความเสี่ยง = 1.2%
-คะแนน 4-5 (ปานกลาง)
2 วัน ความเสี่ยง = 4.1%
7 วัน ความเสี่ยง = 5.9%
-คะแนน 6–7 (สูง)
2 วัน ความเสี่ยง = 8.1%
7 วัน ความเสี่ยง = 11.7%

Ref: http://www.mdcalc.com/abcd2-score-for-tia/
http://en.wikipedia.org/wiki/ABCD%C2%B2_score

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น