วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,114. แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลพระสงฆ์อาพาธ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลพระสงฆ์อาพาธ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โดย โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

บางส่วนจากคำนำ
เนื่องจากมีพระสงฆ์ที่มารับการรักษาด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจำนวนมาก โดยพระสงฆ์จะมีปัญหาและอุปสรรคในการดำรงชีวิต เช่น มีอาการหอบเหนื่อยขณะบิณฑบาต หรือขณะประกอบกิจทางศาสนา อาจจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้งด้วยอาการกำเริบ ดังนั้นการรักษาพยาบาลโดยมีแนวทางที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์ จึงเป็นประโยชน์สำหรับพระสงฆ์เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงจะทำให้พระสงฆ์สามารถทำวัตรปฏิบัติประกอบศาสนาศาสนกิจเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาต่อไป


Link download http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/CL-Edited.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น