วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,145. Inferior wall MI [ST elevation]

ผู้ป่วยสูงอายุมาด้วย สับสัน กระสับกระส่าย ให้ข้อมูลไม่ได้ พบมีความดันโลหิตต่ำ ชีพจรเบา ดูเหนื่อยเล็กน้อย ไม่บวม ฟังปอดไม่มีเสียงผิดปกติ หัวใจไม่มี murmur, เห็น EKG แผ่นนี้แล้วลองตอบคำถามซิครับ (ไม่ยาก ทบทวนความจำครับ)

Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

1. อ่าน EKG
2. วินิจฉัย
3. ภาวะแทรกซ้อนที่อาจมีได้
4. การรักษา(แบบย่อๆ)

เฉลย
1. Sinus 60 /min, normal axis, ST elevation in lead 2,3,aVF, Small inverted T in V1, Mark ST depression in lead 1, aVL, V2-V6
2. วินิจฉัย: ST elevation MI of inferior wall with reciprocal changes in lead 1, aVL, V2-V6. ภาวะแทรกซ้อนที่อาจมีได้ คือ bradycardia และ hypotension ซึ่งสามารถพบได้เกือบครึ่งหนึ่ง โดยเฉพาะถ้ามี total oclusion ของRCA ซึ่งมักไม่ค่อยเกิดกับ LCX และมี prognosis ที่ดีกว่า อัตราการเสียชีวิตในบางรายงานของ inferior wall MI สูงถึง31%
4. การรักษา
สรุปจากใน NEJM เรื่องการรักษาได้ว่า
1. ตรวจ EKG เพื่อดู RV infarction เพื่อประเมินอาการ ความรุนแรงและให้การรักษา
2. ควรให้ thrombolytic therapy ในกรณีที่มี RV infarction
3. ถ้ามี contraindications ต่อ thrombolytic therapy ให้การรักษาโดย angioplasty
4. ถ้าไม่มี reperfusion หลังจาก thrombolytic therapy ควรทำ angioplasty
5. Hemodynamic เปลี่ยนแปลงระหว่างที่จะทำ reperfusion หรือทำไม่สำเร็จ ควรให้สารน้ำเพื่อเพิ่ม RV filling และไม่ควรให้ vasodilatation, สามารถให้ dobutamine หรือ dopamine ได้
6. ถ้ามี high-degree AV block ให้ใส่ Pace maker

1 ความคิดเห็น:

 1. 1. EKG - ST elevation II,III,aVF
  ร่วมกับ reciprocal change ST depress lead I, aVL, V2-V6
  2. STEMI ที่ Inferior wall
  3. ภาวะแทรกซ้อน เช่น มี RV infarction
  4. การรักษา ดู ABC ก่อน ถ้าหายใจไม่ดี กระสับกระส่ายมากก็ใส่ ETT
  Load IV fluid ก่อนถ้ายัง BP ไม่ stable ค่อยให้ inotrope,
  ASA gr V, plavix, MO น่าจะยังไม่ต้องเพราะ BP ไม่ดี
  แล้วก็รีบ refer ค่ะ (ขออนุญาตตอบแบบรพช.นะคะ)

  ตอบลบ