วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,115. CHA2DS2-VASc score

CHA2DS2-VASc  score

เป็นเครื่องมือชี้วัดทางคลินิก เพื่อประเมินความเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยที่เป็น atrial fibrillation(AF) ชนิด non-rheumatic เพราะมีความเสี่ยงต่อการเกิด  thromboembolic stroke เพื่อพิจารณาในการให้ยา  anticoagulation หรือ antiplatelet
ซึ่ง AF ทำให้เกิดการนิ่งค้างของเลือดในหัวใจห้องบน ทำให้เกิดการก่อตัวของ mural thrombus โดยสามารถเข้าสู่หลอดเลือดเมื่อไปที่สมอง ถ้าเกิดการอุดตันก็จะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมอง โดยCHA2DS2-VASc จะมีคะแนนสูงสุด = 9
ซึ่งได้ดัดแปลงมาจาก CHADS2 และ CHAD อีกที
การคำนวนคะแนน

การแปลผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น