วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,121. Calculation cardiac out put by echocardiography

Calculation cardiac out put by echocardiography

การรู้ cardiac output ช่วยในการวินิจฉัย รักษา ติดตามประเมินการรักษาในโรคบางอย่างได้
เริ่มจากคำนวน Stroke volume ก่อน
โดยวัด LVOT diameter

คำนวน LVOT area โดยใช้สูตร

ใช้ Pulse wave(PW) ที่ LVOT

วัด LVOT flow ซึ่งก็คือ Velocity time integral(VTI) of LVOT

คำนวน Stroke volume (Stroke volume = LVOT area x ปริมาณเลือดที่ผ่าน LVOT)
จากสูตร


คำนวน Cardiac out put = Stroke volume x heart rate

เพิ่มเติม:
Systolic index (ml/m2)= Stroke volume / body surface area
Cardiac output (l/min) = Stroke volume x Heart Rate
Cardiac index (l/min/m2) = Cardiac output x body surface area

Ref: https://www.stanford.edu/group/ccm_echocardio/cgi-bin/mediawiki/index.php/Cardiac_output

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น