วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,147. Borderline personality disorder

Borderline personality disorder
Clinical practice
N Engl J Med     May 26, 2011


Borderline personality disorder (BPD) พบได้ประมาณ 6% ของการให้บริการปฐมภูมิ และในชุมชน และพบ 15 ถึง 20% ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชและแผนกผู้ป่วยนอก โดย 75% ของผู้ที่มีความผิดปกติเป็นเพศหญิง แม้ว่าจะพบได้ต่ำกว่านี้ในชุมชน ผู้ป่วยที่มี BPD มักจะเข้ารับการรักษาหลังจากพยายามฆ่าตัวตายหรือหลังจากการทำร้ายตนเองจนได้รับบาดเจ็บ โดยพบว่ามีการอยู่รักษาในโรงพยาบาลเฉลี่ย 6.3 วันในแต่ละปีและมาที่ห้องฉุกเฉินเกือบทุก 2 ปี โดยมีอัตราที่ 6 ถึง 12 เท่าของผู้ป่วย major depressive disorder
ตารางข้างล่าง สรุปเกณฑ์ในการวินิจฉัย BPD ตาม Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders รุ่นที่สี่ การฆ่าตัวตายซ้ำการข่มขู่หรือการกระทำเมื่อรวมกับความกลัวของการถูกทอดทิ้ง เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนอย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยภาวะนี้
แม้ว่าเกณฑ์เหล่านี้ทำให้เกิดความง่ายต่อฺการคิดถึงภาวะ BPD แต่การวินิจฉัยมักจะต่ำกว่าความเป็นจริง เหตุผลสำคัญนี้คือการมองว่าการเกิดวิกฤตการณ์ซ้ำ, ความผันผวนทางอารมณ์และพฤติกรรมการทำร้ายตนเองที่เป็นลักษณะใน BPD ว่าเป็นลักษณะช่วงเวลาที่เกิดขึ้นจากการมีเจตนาและเป็นลักษณะบิดเบือนมากกว่าจะมองว่าเป็นสัญญาณของการเจ็บป่วยเนื้อหาของบทความโดยละเอียดประกอบไปด้วย
The clinical problem
Strategies and evidence
  -Diagnosis
  -Treatment: Psychotherapy, Pharmacotherapy
Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendations
Source Information

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น