วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,126. Mitral stenosis chest film

หญิง 31 ปี เหนื่อยง่ายมามากกว่า 3 เดือน, CXR เป็นอย่างนี้ คิดว่าตรวจร่างกายน่าจะมี Murmur ชนิดใดครับ?

CXR พบมีโตของ left atrium และ pulmonary artery ทั้งสองข้าง

การตรวจร่างกายจะพบ: Right ventricular lift, Palpable S1, opening (OS)  follows A2 by 0.05–0.12 s.  A2-OS interval varies inversely with the severity of the MS. The OS is followed by a low-pitched, rumbling, diastolic murmur, heard best at the apex with the patient in the left lateral recumbent position duration of this murmur correlates with the severity of the stenosis in patients with preserved CO.

ผลตรวจ Echocardiography พบเป็น mitral stenosis จริง โดยพบลักษณะ Hockey stick appearance of the anterior mitral leafle. Mitral valve orifice ขนาดเล็กลง เป็นลักษณะ mouth fish โดยมี valve area 0.77 cm2 (พื้นที่ขนาดของลิ้นเข้าได้กับ severe mitral stenosis)Ref: Harrison's Principles of Internal Medicine 

4 ความคิดเห็น:

 1. จาก CXR ไม่แน่ใจว่ามี LA enlargement หรือไม่ครับ ถ้ามีจริง น่าจะเป็น Mitral stenosis ฟัง murmur ได้ systolic ejection murmur

  ไม่แน่ใจครับ

  ตอบลบ
 2. จาก CXR ไม่แน่ใจว่ามี LA enlargement หรือไม่ ถ้ามีจริงน่าจะเป็นผลจาก mitral stenosis น่าจะฟังได้ systolic ejection murmur ครับ

  ตอบลบ
 3. ตอบ chamber enlargement ถูก แต่ยังไม่ครบ, Dx. ก็ถูก แต่ murmur ยังไม่ใช่ ลองใหม่อีกครั้งครับ

  ตอบลบ
 4. diastolic murmur?

  ตอบลบ