วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,125. Mitral stenosis assessment

การประเมินความรุนแรงของ mitral stenosis คือการดู  pressure gradient ระหว่าง LV และ LA โดยที่ pressure gradient จะขึ้นอยู่กับทั้ง pre-load (volume status) และ filling time (heart rate)

โดยใช้  apical view approach เลือก continuous wave doppler mode โดยวางในแนวขนานไปกับ mitral inflow ถ้าจำเป็นอาจใช้ color doppler เพื่อบอกตำแหน่งทิศทางของ flow
คำนวน peak gradient โดยการวัด maximum flow velocity แล้วเปลี่ยนกลับเป็น  pressure โดยใช้ Bernouilli law (Pressure gradient = 4 x velocity แล้วนำผลที่ได้ยกกำลังสอง) ซึ่งส่วนใหญ่เครื่องก็จะคำนวนให้เลย แล้วนำผลที่ได้ไปเทียบกับตารางด้านล่าง

แล้วคำนวน mean gradient ใน atrial fibrillation ระยะ diastole (LV filling time) เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในระหว่าง cardiac cycles จึงจำเป็นต้องวัด mean gradient อย่างน้อย 5 cardiac cycles แล้วหารเฉลี่ยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น