วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

2,506 การเปรียบเทียบระหว่าง dopamine และ norepinephrine ในการรักษาภาวะ shock

Comparison of Dopamine and Norepinephrine in the Treatment of Shock
Original article 
N Engl J Med   March 4, 2010

ที่มา: ทั้ง dopamine และ norepinephrine ได้รับการแนะนำว่าเป็นยาในลำดับแรกที่เพิ่มระดับความดันโลหิต (vasopressor agents) แต่ยังมีการโต้แย้งกันอย่างต่อเนื่องว่ายาตัวใดเหนือกว่ากัน
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาจากหลายๆ สถาบัน เป็นการทดลองแบบสุ่ม โดยให้ผู้ป่วย shock ได้รับ dopamine หรือ norepinephrine เป็นยาที่เพิ่มระดับความดันโลหิต ซึ่งให้ dopamine ในขนาด
20 μg/Kg. และ norepinephrine 19 μg/Kg. เป้าหมายหลักของการศึกษาคืออัตราการเสียชีวิตที่ 28 วัน เป้าหมายรองคือวันที่ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ organ support และเหตุการณ์ของการเกิดผลข้างเคียง
ผลการศึกษา: มีผู้ป่วย 1,679 คน โดย 858 คน ได้ dopamine และ 821 คนได้ norepinephrine ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน พบว่าไม่มีความแตกต่างของอัตราการเสียชีวิตที่ 28 วัน (52.5% ในผู้ที่ได้ dopamine และ  48.5% ในผู้ที่ได้ norepinephrine, odds ratio with dopamine 1.17, 95% confidence interval 0.97-1.42, P=0.10) แต่พบว่ามีการเกิด  arrhythmic ในผู้ป่วยที่ได้ dopamine มากกว่าในผู้ที่ได้ norepinephrine (207 เหตุการณ์ [24.1%] vs. 102 เหตุการณ์  [12.4%], P น้อยกว่า 0.01)
การวิเคราะห์ในกลุ่มย่อยเปรียบเทียบระหว่าง dopamine กับ norepinephrine แสดงให้เห็นว่า dopamine มีความสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น ณ. 28 วันในผู้ป่วยจำนวน 280 คนที่มี cardiogenic shock แต่ไม่มีในกลุ่มผู้ป่วย 1,044 คนที่มี septic shock หรือ 263 คนที่มี hypovolemic shock
(P=0.03 สำหรับ cardiogenic shock, P=0.19 สำหรับ septic shock, และ P=0.84 สำหรับ hypovolemic shock ใน Kaplan–Meier analyses)
สรุป: แม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของอัตราของการเสียชีวิตระหว่างผู้ป่วยที่มี ภาวะ shock ที่ให้การรักษาด้วย dopamine และ norepinephrine เป็นยาในลำดับแรกที่ช่วยยาที่เพิ่มระดับความดันโลหิต แต่การใช้ dopamine มีความสัมพันธ์กับจำนวนของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มากกว่า

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0907118

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น