วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

2,519 มาดูซิว่าผู้ป่วยเบาหวานนอกเหนือจากการเสียชีวิตด้วยเรื่องหลอดเลือดแล้ว จะเสียชีวิตจากสาเหตุได้อีกบ้าง

Diabetes Mellitus, Fasting Glucose, and Risk of Cause-Specific Death
Original article
N Engl J Med    March 3, 2011

เป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้าจำนวน 97 การศึกษา โดยศึกษาคนจำนวน 820,900 คน ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 123,205 คน ภายการหลังปรับอายุ เพศ การสูบบุหรี่ และ BMI พบว่า hazard ratios ระหว่างผู้ที่เป็นและไม่เป็นเบาหวานคือ 1.80 (95% confidence interval [CI], 1.71 to 1.90) สำหรับการเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ 1.25 (95% CI, 1.19 to 1.31) สำหรับเสียชีวิตจากมะเร็ง 2.32 (95% CI, 2.11 to 2.56) สำหรับการเสียชีวิตจากหลอดเลือด 1.73 (95% CI, 1.62 to 1.85) สำหรับการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ ในเบาหวานเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานพบว่ามีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ, ตับอ่อน, รังไข่, ลำใส้ใหญ่และใส้ตรง, ปอด, ถุงน้ำดี และเต้านม
ซึ่งนอกเหนือจากโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน (เทียบกับไม่เป็นเบาหวาน) ยังเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตจากโรคไต, โรคตับ, โรคปอดบวมและโรคติดเชื้ออื่น ๆ, ความผิดปกติทางจิตใจ, โรคทางเดินอาหารที่ไม่เกี่ยวข้องกับตับ, สาเหตุจากภายนอก, การทำร้ายตัวเอง, ความผิดปกติของระบบประสาท และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ลดลงอย่างชัดเจนหลังจากปรับเพิ่มเติมสำหรับการตรวจวัดภาวะน้ำตาลสูง แต่ไม่ลดลงหลังจากการปรับความดันโลหิตตัวบน, ระดับไขมัน หรือสิ่งบ่งถึงการอักเสบหรือการทำงานของไตระดับน้ำตาลที่เกิน 100 มก/ดล. แต่ไม่ใช่ที่ระดับ (70-100 มก/ดล.) สัมพันธ์กับการเสียชีวิต ผู้ที่มีอายุ 50 ปี และเป็นเบาหวานจะเสีบชีวิตเฉลียเร็วกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน 6 ปี โดยที่ประมาณ 40% ของความแตกต่างในการอยู่รอดเนื่องมากจากการเสียชีวิตที่มากขึ้นจากภาวะที่ไม่ใช่เรื่องของหลอดเลือด
สรุปคือ นอกเหนือจากการเสียชีวิตจากหลอดเลือด ผู้ป่วยซึ่งเป็นเบาหวานจะเสียชีวิตเร็วขึ้นจากมะเร็งหลายชนิด, โรคติดเชื้อ, สาเหตุจากภายนอก, การทำร้ายตัวเอง, ความเสื่อมของร่างกาย และปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เป็นอิสระหลายอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น