วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,337 Response to the AIDS pandemic — A global health model

Review article
Global health
N Engl J Med   June 6, 2013

มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการตอบสนองของทั่วโลกต่อการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ แต่ความสำเร็จเหล่านี้มีความเปราะบางเพราะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของความยั่งยืนในนโยบาย ความมุ่งมั่นในการจัดโปรแกรมและเทคนิค การระดมทุนในระดับชาติและนานาชาติ
การลดน้อยลงในส่วนของเงินทุน การสาธารณสุขและการนำด้านโยบายร่วมที่เกิดร่วมกัน ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ถึงโอกาสสำหรับการนำเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการควบคุมโรคเอดส์
ขณะนี้การป้องกันและการดูแลนี้จำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ พฤติกรรม ชีวการแพทย์ และทางด้านโครงสร้าง และจะต้องมีการดำเนินการอย่างกว้างขวาง โดยโปรแกรมเหล่านี้จะต้องมีการเข้าถึงได้อย่างเป็นสากล การดำเนินงานขนาดใหญ่ การติดตามและประเมินอย่างระมัดระวัง ทรัพยากรทางการเงินและทางเทคนิคและความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่ง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจจะจุดเริ่มต้นทีทำให้เห็นผลต่อการแพร่กระจายของการติดเชื้อเอชไอวีโดยทั่วโลก
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-International Response to AIDS — A Global Health Model
-The Fourth Decade of AIDS
-Progress in Treatment of HIV Infection
-Evolution of Prevention Strategies
-Biomedical Advances in Prevention
    Male Circumcision
    Preexposure Prophylaxis
    Treatment as Prevention
    Combination Prevention
-The Challenges Ahead
-Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1201533

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น