วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,361 Clopidogrel with Aspirin in Acute Minor Stroke or Transient Ischemic Attack

Original article
June 26, 2013
N Engl J Med 2013  June 27, 2013

ความเป็นมา
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองพบได้บ่อยในช่วงสอง-สามสัปดาห์แรกหลังจากการเกิด transient ischemic attack (TIA) หรือโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่รุนแรง การรักษาด้วยยา clopidogrel ร่วมกับแอสไพรินอาจให้การป้องกันได้มากกว่าการให้แอสไพรินเพียงอย่างเดียว
วิธีการศึกษา 
ในการศึกษาแบบ randomized, double-blind, placebo-controlled trial ที่ทำใน 114 ศูนย์ในประเทศจีน โดยทำการการสุ่มผู้ป่วย 5,170 คน ภายในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากที่เริ่มมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดที่ไม่รุนแรง หรือมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด TIA โดยการให้ยา clopidogrel ร่วมกับแอสไพริน (ขนาดเริ่มต้นของ clopidogrel คือ 300 มก. ตามด้วย 75 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 90 วัน ร่วมกับ aspirin ในขนาด 75 มิลลิกรัมต่อวันในช่วง 21 วันแรก) หรือ placebo กับ aspirin (75 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา 90 วัน) โดยผู้เข้าร่วมทุกคนที่ได้รับยาแอสไพรินตามข้อบ่งชี้โดยแพทย์กำหนดขนาดยา 75-300 มิลลิกรัม ในวันแรก
ผลลัพธ์หลักคือการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (ขาดเลือดหรือเลือดออกในสมอง) โดยในช่วง 90 วันของการติดตาม การวิเคราะห์ความแตกต่างของการรักษาประเมินด้วยการใช้ Cox proportional-hazards model กับ random effect จากศูนย์ที่เข้าร่วมการศึกษา
ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นใน 8.2% ของผู้ป่วยที่ได้ยา clopidogrel ร่วมกับแอสไพริน เทียบกับ 11.7% ของผู้ที่ได้แอสไพรินเพียงอย่างเดียว (hazard ratio, 0.68; ช่วงความเชื่อมั่น 95%, 0.57-0.81, p น้อยกว่า 0.001) พบว่ามีเลือดออกในระดับปานกลางหรือรุนแรงเกิดขึ้นในผู้ป่วย 7 คน
 (0.3%) ในกลุ่มที่ clopidogrel ร่วมกับแอสไพริน และ 8 คน (0.3%) ในกลุ่มที่ได้แอสไพริน (P = 0.73); อัตราของเลือดออกในสมองเป็น 0.3% ในแต่ละกลุ่ม
สรุป
ในผู้ป่วยที่เกิด TIA หรือโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่รุนแรง ซึ่งสามารถรักษาได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากมีอาการ การให้ยาร่วมกันของ clopidogrel และแอสไพรินจะดีกว่าแอสไพรินเพียงอย่างเดียวในการลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองใน 90 วันแรกและไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเลือดออก

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1215340?query=featured_home

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น