วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,336 การเปรียบเทียบความแตกต่างภาพเอกซเรย์ระหว่างการติดเชื้อวัณโรคและการติดแบคทีเรียของกระดูกสันหลัง

จะสังเกตเห็นว่าในวัณโรคจะมีการทำลายหมอนรองกระดูกน้อยกว่าแต่มีการทำลายที่ตัวกระดูกและมีการสูญเสียของเนื้อกระดูกในส่วนนอก (cortical bone loss) รุนแรงกว่า โดยทั้งสามลักษณะดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น