วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,352 IgA nephropathy

Review article
Medical progress
N Engl J Med     June 20, 2013

IgA nephropathy มีความชุกมากที่สุดของโรคเรื้อรังที่เกิดกับโกลเมอรูลาร์ซึ่งพบได้โดยทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามความจำเป็นในการติดชิ้นเนื้อไตเพื่อการวินิจฉัยเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการวิเคราะห์ผลต่างๆ ที่เกิดจากโรคนี้
ซึ่ง IgA nephropathy ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารครั้งสุดท้ายมากกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ความก้าวหน้าในวิธีการวิเคราะห์ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นในกลไกระดับโมเลกุลของโรคนี้
ความก้าวหน้าเหล่านี้มีศักยภาพในการพัฒนาวิธีการตรวจที่ไม่รุกล้ำเพื่อการวินิจฉัยและการติดตามลักษณะของโรคและเป็นโอกาสที่จะก่อให้เกิดการรักษาที่จำเฉพาะกับโรค
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Pathological Features
-Clinical Presentation
-Pathogenesis
-Genetic Factors
-Biomarkers
-Demographic and Epidemiologic Characteristics
-Clinical Outcomes
    Clinical Prognostic Features
    Pathological Prognostic Markers
-Treatment
-Conclusions
-Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1206793

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น